1. Cele współpracy:
1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad młodzieżą gimnazjalną;
2) Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,
3) Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
4) Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;

2. Zadania współpracy;
1) Wzajemna wymiana informacji o uczniach:
a) postępy ucznia w nauce,
b) zachowanie w grupie rówieśniczej,
c) pasje i zainteresowania,
d) problemy i trudności wychowawcze,
e) problemy zdrowotne.
2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:
a) statut,
b) szkolny program profilaktyki,
c) szkolny program wychowawczy,
d) zestaw programów nauczania,
e) zestaw podręczników,
f) plan nauczania,
g) plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,
h) programy rozwoju i plany pracy,
i) program doradztwa zawodowego,
j) plany dydaktyczne.
3) Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;
4) Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
5) Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;
6) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;
7) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

3. Formy współpracy:
1) Zebrania ogólne (plenarne);
2) Zebrania klasowe – wywiadówki;
3) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem;
4) Konsultacje pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów;
5) Dni otwarte szkoły;
6) Wizyty domowe;
7) Obserwacje lekcji;
8) Szkolenia rodziców
9) Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);
10) Kontakty telefoniczne, korespondencja;
11) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
12) Inicjowanie pomocy materialnej, medycznej lub prawnej,
13) Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).

4. Zasady współpracy:
1) Zasada pozytywnej motywacji;
2) Zasada partnerstwa;
3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;
4) Zasada jedności oddziaływań;
5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

5. Rodzice mają prawo do:

1) Wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i światopoglądem;
2) Wyboru szkoły dla dziecka;
3) Określania wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci;
4) Znajomości celów, treści i metod pracy szkoły.

6. Rodzice mają obowiązek:
1) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
2) Zaangażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;
3) Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;
4) Osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
5) Poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
6) Usprawiedliwiać nieobecności dziecka na zajęciach;
7) Telefonicznie lub osobiście zwalniać dziecko z zajęć;
8) Uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami klas wg ustalonego harmonogramu;
9) Zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;
10) Zapewnić dziecku warunki do przygotowania się do zajęć;
11) Ponosić koszty naprawy zniszczonego przez dziecko wyposażenia.

7. Procedura kontaktów z rodzicami:
1) Cele procedury: ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami,
2) Dyrektor szkoły planuje przed rozpoczęciem roku szkolnego terminy wszystkich zebrań i konsultacji dla rodziców. Terminy te podane są na pierwszych zebraniach z rodzicami
3) Przez zebrania z rodzicami rozumie się zaplanowane popołudniowe spotkanie rodziców danej klasy w wyznaczonym pomieszczeniu, prowadzone przez wychowawcę lub innego nauczyciela, służące omówieniu ważnych spraw szkolnych i klasowych. Prawo zabrania głosu na zebraniu mają zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Jeśli sytuacja tego wymaga czas po zakończeniu zebrania wszystkich rodziców przeznaczany jest na indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem. Zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
4) Przez konsultacje rozumie się zaplanowane i wyznaczone popołudniowe dyżury wychowawców i nauczycieli, pedagoga, dyrektora stwarzające możliwość kontaktu rodziców ze szkołą i zakomunikowania ich potrzeb i oczekiwań wobec szkoły;
5) Przez indywidualne wizyty rodziców w szkole rozumie się:
a) ustaloną z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, dyrektorem wizytę rodziców w szkole, wynikłą z potrzeby rodziców lub pracowników szkoły;
b) nie ustaloną wizytę rodzica w szkole, wynikłą z jego potrzeby, rodzic może rozmawiać z pożądanym nauczycielem w czasie przerwy międzylekcyjnej lub w czasie, w którym nauczyciel nie prowadzi innych zajęć;
6) Przez szkolenie (prowadzone przez pedagoga szkolnego lub osobę przez niego zaproszoną) i warsztaty dla rodziców rozumie się zorganizowane formy spotkań tematycznych dla rodziców, terminy spotkań ustala się w miarę potrzeb i zaprasza się zainteresowanych rodziców poprzez ogłoszenia i plakaty oraz na stronie internetowej szkoły.
7) Inne formy działań wychowawców i nauczycieli zmierzające do rozpoznania potrzeb i oczekiwań rodziców to:
a) rozmowa telefoniczna z rodzicami,
b) kontakt listowny – pisemne informacje i prośby skierowane do rodziców, wezwania, zaproszenia, itp.
c) wspólny z policjantem lub pracownikiem pomocy społecznej wywiad w domu rodziny ucznia,
d) wizyta wychowawcy, pedagoga lub nauczyciela w domu rodziny ucznia – na wcześniejsze zaproszenie przez tę rodzinę
8) W szkole pracuje pedagog szkolny, który gromadzi dokumentację dostarczaną przez rodziców zgłaszających swoje oczekiwania względem pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej szkoły:
a) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
b) opinie PPP
c) opinie dotyczące różnych problemów uczniów,
d) korespondencję z instytucjami takimi jak sąd, policja i inne,
e) notatki służbowe,
f) inne dokumenty
9) Szkoła posiada stronę internetową, z której rodzice mogą czerpać informacje o przepisach szkolnych, planie lekcji poszczególnych klas, programach nauczania, podręcznikach a ponadto mogą wypowiedzieć się na forum internetowym lub napisać list elektroniczny zwierający spostrzeżenia i oczekiwania.
10) Nauczyciele organizują spotkania indywidualne w warunkach zapewniających dyskrecję osobom uczestniczącym w spotkaniu.
11) Nie należy organizować spotkań nauczycieli z rodzicami/opiekunami w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela w czasie przerwy.
12) Wychowawcza przekazuje rodzicom informację o terminie, miejscu i celu zebrania klasowego na piśmie co najmniej trzy dni przed zabraniem.
13) Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.
14) W czasie zebrań klasowych wychowawca udostępnia rodzicom do wglądu teczkę ucznia.

dyrektor

Arkadiusz Wiśniewski, tel. 91 39 23 444

Kontakt

Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Zjednoczonej Europy
ul. Gen. Bema  41a
72-200 Nowogard

tel. +48 91 / 39 23 444
fax. +48 91/ 39 23 444
e-mail: gim3@nowogard.pl
www.gim3.nowogard.pl 

Autobus szkolny

...do czwartku: 8.00-15.30
w piątek: 8.00-13.00

PRZYJAZDY/ODJAZDY AUTOBUSÓW

Miętno - Lestkowo: 13.00, 13.50, 15.30

Wojcieszyn: 12.50, 14.05 (tylko w piątek)
15.30 (tylko do czwartku) ...

Strony WWW, Systemy CMS, Joomla, eSklep, ecommerce, strony internetowe, banery, druk
MojaSzkola.net - Strony WWW dla szkół‚, przedszkoli, gimnazja, licea, Systemy CMS, Joomla, ecommerce, strony internetowe, banery, druk