logo sp4 4

Udostępnij

 PEDAGOG SZKOLNY >>>

LOGOPEDA SZKOLNY >>>

 GODZINY PRACY PEDAGOGA w roku szkolnym 2017/2018

 

Imię i nazwisko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Marta Grycner

8.00 - 14.00

8.00 - 11.45

8.00 - 13.30

8.00 - 12.45

8.00 - 12.00

Magdalena Adrych

8.00 - 12.00

9.00 - 13.00

8.00 - 8.45

9.50 - 10.35

11.45 - 12.30

13.40 - 14.25

8.00 - 13.00

8.00 - 10.00

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Głównym założeniem zajęć jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Organizowane są dla danego zespołu klasowego  i realizowane w formie zajęć grupowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Realizowane są w formie zajęć grupowych.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Mają na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań  uczniów. Rozwijają predyspozycje uczniów oraz rozbudzają ciekawość. Wdrażają do samodzielnego, twórczego myślenia. Dobór uczniów zależny jest od rodzaju ich uzdolnień oraz charakteru zainteresowań. Realizowane są w formie zajęć grupowych.