logo sp4 4

Udostępnij

 

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 2015 ROKU
 
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
 
WAŻNE TERMINY:
 • Sprawdzian z obu części odbywa się tego samego dnia: 1 kwietnia 2015 r. (środa)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45
 • Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie: 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
 • Sprawdzian ćwiczeniowy – „próbny” -   jesień 2014 r.
 
ZMIANY W SPRAWDZIANIE OD 2015 ROKU.
1.Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego ( w tym uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego) . Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Ponadto zwiększy się udział różnych typów zadań oraz materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa), a także zadań sprawdzających umiejętności złożone, takich jak np. operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie.
 
Nowa formuła sprawdzianu: składa się z dwóch części.
 
Część I - j. polski i matematyka    czas trwania – 80 minut
 
Jeden arkusz obejmujący zadania: • z języka polskiego • z matematyki.
 
Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka polskiego
i matematyki określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.
 
Zadania z języka polskiego:
 
• od 8 do 12 zadań zamkniętych
 
• od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna)
 
Zadania z matematyki:
 
• od 8 do 12 zadań zamkniętych
 
• od 2 do 4 zadań otwartych
 
Część II – j.obcy. czas trwania – 45 minut
 
Jeden arkusz obejmujący zadania z j. obcego nowożytnego.
 
Arkusz będzie zawierała od 35 do 45 zadań zamkniętych.
 
Zadania będą sprawdzać następujące umiejętności:
 
 • Rozumienie ze słuchu (podstawą tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD).
 • Znajomość funkcji i środków językowych.
 • Rozumienie krótkich wypowiedzi pisanych (rozumienie ogólnego sensu tekstu; wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście; rozpoznawanie różnych rodzajów tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadania, zaproszenie, kartka pocztowa).
2.Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
3.Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
4.W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki) oraz wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
 
 
UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie:
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
 • niewidomi i słabo widzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • niesłyszący i słabo słyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • upośledzeni w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • z przewlekłymi chorobami somatycznymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)
 • chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)
 • niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)
 • uczniowie, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)
 • uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)
przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowych informacji dotyczących dostosowań udziela Aneta Kaczmarek - pedagog szkolny. Ponadto są publikowane na stronie internetowej CKE i OKE (w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania                w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu…).
 
O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października 2014 r. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form sprawdzianu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 
Do 24 listopada 2014 r. dyrektor, informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do jego dysfunkcji. Z przyznanych dostosowań formy i warunków uczeń może, ale nie musi korzystać! Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do 28 listopada 2014 r.aj polecenia!!!!
 
Strony internetowe z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi, informacjami, poradami dotyczącymi sprawdzianu:
 
 
 
 
 
 
 
PODSTAWY PRAWNE:
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30.08.2012 r. poz. 977).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.) oraz – w szczególności – rozporządzenie MEN z dnia 25.04.2013r., zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 520).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 8.04.2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach  i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 65 poz. 400 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.).
 • Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej .
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji. Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu   i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPRAWDZIANIE ze strony OKE Poznań >>> Informacje Informatory Terminy Procedury Arkusze Wyniki i analizy Raporty http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/http://www.e-zadania.pl/szkola-podstawowa/  http://www.math.edu.pl/http://www.thatquiz.org/pl/   (www.jakzosia.com)